حالا به هرچه می نگرم
یا تورا. یا خاطراتت
را می بینم
عجیب است
که چه زود
هیچکس باکس میشودشنبه نهم 6 1387
X